شعــر و گــرافــی ...

شعــر و گــرافــی ...

نیــمی اَم ز آب و گــِل

نیمـی اَم ز جــان و دِل

.
.
.

+ خوش اومــدید.

+ با تبادل لینک موافقم ، ترجیحا مرتبط با شعروگرافی.

+ هرگونه کپی بردای ،حــلال ...

آخرین نظرات
  • ۱۰ شهریور ۹۴، ۲۲:۳۲ - بهاره باورساد
    زیبا بود

فکـــرمـ بــه منتهــای جمــالـت نمی رســد


کـــز هـرچـ ه درخیــال ِ مــن آمــد ، نکــوتـری ...

  • حــدیــث


مـَنم و این صنـَم و عاشــقی و باقی عمـــر ،

مـن از او گــر بکشـی جـای دگــر مـی نــَروم ...

حافــظ

  • حــدیــثطعنــ ه خَلـق و جفـای فَلَــک و جــور رَقیـب ،

همـــه هیچــند اگـــر یـــــار موافــق باشــد ....

شوریـده شیرازی


بــَر آستــان جـانان گــر سـَز تــوان نهــادن ،

گلــبانگــ ســربلندی بـر آسمــان تــوان زد ...


حافظ

  • حــدیــث


چـــه زیــباست، جــامه ی حــیای تــو بانــو ...


مــا آزمــوده ایــم در این شهــر بخــت خـویــش

بیــرون باید کشیــد از ایـن ورطـه رخت خویـش ...

  • حــدیــثحافــظ از جــُــور تــــو حاشــا کـهـ بـــگــردانــَد روی !

مـــَن از آن روز کــــه در بـَنـــــد تــــوامـ آزادمـ ...
هَــمه خـَـلق راخـبــر شــد ،

غــَم دل کــه می نهــفــتمـ ...


  • حــدیــثچـُـون مــات تــواَم ، در چــهـ بــازَمـ ؟
عیــد نمــی دهــد فـَــرح ، بـی نَــظر هــلال ِ مـــاه ...
عــاقِـلان نـقــطه پــَرگــار وجــُودنـد ولی ؛

عشــق دانـــد کــه در این دایــره سـَـرگــرداننــد ...  • حــدیــث